Prihlásenie

Prevádzkový poriadok BUPPI Detský svet

 1. V priestoroch interiérovej časti hracej zostavy BUPPI DETSKÉHO SVETA je možný pohyb návštevníkov výlučne v ponožkách.
 2. Maloleté deti majú vstup do priestorov BUPPI DETSKÉHO SVETA povolený výlučne v sprievode zodpovednej dospelej osoby, ktorá za ne plne zodpovedá po celú dobu pobytu v priestoroch BUPPI DETSKÉHO SVETA. Za dospelú je považovaná osoba staršia ako 18 rokov.
 3. Za úrazy maloletých detí spôsobené v priestoroch BUPPI DETSKÉHO SVETA plne zodpovedá sprevádzajúca dospelá osoba, ktorá je zároveň zodpovedná za škody spôsobené sprevádzaným maloletým dieťaťom na majetku vrátane hracej zostavy nachádzajúcom sa v priestoroch BUPPI DETSKÉHO SVETA.
 4. Návštevníci sú povinní bezodkladne informovať pracovníkov BUPPI DETSKÉHO SVETA o všetkých úrazoch, nehodách a škodách na majetku vrátane hracej zostavy, ktoré v priestoroch BUPPI DETSKÉHO SVETA nastali.
 5. V prípade, že zákonný zástupca zodpovedný za mal. dieťa/deti, prípadne iná zodpovedná dospelá osoba sprevádzajúca mal. dieťa/deti zanechá mal. dieťa/deti v priestore BUPPI DETSKÉHO SVETA bez svojho dozoru, tento/táto si je vedomý/vedomá, že takto robí dobrovoľne, bez nátlaku a na svoju vlastnú zodpovednosť, a to po dobu max. 2 hodiny s tým, že je povinný/povinná zanechať na recepcii BUPPI DETSKÉHO SVETA telefonický kontakt, na ktorom je zastihnuteľný/zastihnuteľná, a to výlučne pre jeho spätné kontaktovanie týkajúce sa maloletého dieťaťa/detí.
 6. Týmto konaním zákonný zástupca mal. dieťaťa/detí, prípadne iná zodpovedná dospelá osoba sprevádzajúca mal. dieťa/deti berie na vedomie a akceptuje PREVÁDZKOVÝ PORIADOK BUPPI DETSKÝ SVET v plnom rozsahu a je si plne vedomý/vedomá, že počas svojej neprítomnosti v priestoroch BUPPI DETSKÉHO SVETA môžu v tomto priestore nastať úrazy, nehody, krádeže a škody na majetku a straty vyššie uvedeného mal. dieťaťa/detí.
 7. Zároveň zákonný zástupca mal. dieťaťa/detí, prípadne iná zodpovedná dospelá osoba sprevádzajúca mal. dieťa/deti berie na vedomie, že v prípade ak si dieťa/deti nevyzdvihne, prípadne sa do BUPPI DETSKÉHO SVETA nevráti, ani po uplynutí doby 2 hodín a pracovníci BUPPI DETSKÉHO SVETA vyčerpajú všetky možnosti, aby sa so zákonným zástupcom mal. dieťaťa/detí, prípadne s inou zodpovednou dospelou osobou sprevádzajúcou mal. dieťa/deti skontaktovali, a to max. do ukončenia otváracích hodín BUPPI DETSKÉHO SVETA, a to do 20.00 hod. tohto dňa zanechania dieťaťa/detí, títo o tom upovedomia orgány činné v trestnom konaní.
 8. Návštevníci BUPPI DETSKÉHO SVETA sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov BUPPI DETSKÉHO SVETA v zmysle PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU BUPPI DETSKÝ SVET.
 1. Konzumácia jedál, tekutín, alebo akýchkoľvek pochutín v priestoroch interiérovej a exteriérovej časti hracej zostavy BUPPI DETSKÉHO SVETA je z hygienických dôvodov ZAKÁZANÁ.
 2. Konzumovať je možné iba jedlo, tekutiny a pochutiny zakúpené v priestoroch BUPPI DETSKÉHO SVETA, a to v priestoroch mimo interiérovej a exteriérovej časti hracej zostavy BUPPI DETSKÉHO SVETA. Výnimku tvorí strava pre dojčatá a pre návštevníkov vrátane maloletých detí so špeciálnymi dietetickými požiadavkami na potraviny.
 3. V priestore BUPPI DETSKÉHO SVETA je fajčenie ZAKÁZANÉ.
 4. Do priestorov interiérovej a exteriérovej časti BUPPI DETSKÉHO SVETA je ZAKÁZANÉ vodiť akékoľvek zvieratá.
 5. V prípade odcudzenia, alebo straty evidenčného predmetu evidujúceho čas maloletého dieťaťa strávený v priestore BUPPI DETSKÉHO SVETA, je návštevník zastupujúci maloleté dieťa povinný zaplatiť vstupné v sume 14,00€ za každé maloleté dieťa.
 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek úrazy a nehody návštevníkov vrátane maloletých detí, ktoré nastali v priestoroch BUPPI DETSKÉHO SVETA.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, krádeže, alebo škodu na majetku návštevníkov BUPPI DETSKÉHO SVETA počas pobytu v priestoroch BUPPI DETSKÉHO SVETA.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny týkajúce sa otváracej doby a cenníka BUPPI DETSKÉHO SVETA, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 9. Vážení návštevníci, prevádzkovateľ Vám dáva na vedomie, že robí maximum pre optimálnu bezpečnosť návštevníkov vrátane maloletých detí. Uvedené zahŕňa vykonávanie pravidelných kontrol a revízií herných konštrukcií interiérovej a exteriérovej časti hracej zostavy BUPPI DETSKÉHO SVETA, ktoré spĺňajú slovenské a európske normy. Bezpečnosť a kvalita konštrukcií interiérovej a exteriérovej časti hracej zostavy BUPPI DETSKÉHO SVETA je potvrdená certifikátom svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou TÜV.
 10. VSTUP DO PRIESTOROV BUPPI DETSKÉHO SVETA S MALOLETÝM DIEŤAŤOM S PREJAVMI PRÍZNAKOV INFEKČNÉHO ALEBO VÍRUSOVÉHO OCHORENIA NIE JE POVOLENÝ!